Αρχειακα

Τριτη Εθνικη Συνελευση-1827

                         Η εν Τροιζήνι Εθνοσυνέλευσης

                                Εν Τροιζήνι 3 Αυγούστου  1827.
kapodistrias3_aΣτη Συνέλευση πήραν μέρος οι πληρεξούσιου μοραϊτών, ρουμελιωτών και νησιωτών, χωρίστηκαν σε καποδιστριακούς και αντικαποδιστριακούς ( κυρίως οι νησιώτες, με κάποιους μοραΐτες). Μετά από πολλές έριδες και αντεγκλήσεις μεταξύ των, οι αντικαποδιστριακοί που ήταν περισσότεροι προσπαθούσαν να επιβάλλουν την δική τους άποψη, ενώ οι άλλοι επιμένανε να ψηφισθεί ο Καποδίστριας. Τότε οι αντικαποδιστριακοί κατέφυγαν στο στόλαρχο Χάμιλτον, ο οποίος αν και αντίθετος με την παρουσία του Καποδίστρια στην Ελλάδα, λόγω της στενής σχέσεις του με τη Ρωσική αυλή, συνέστησε στους Έλληνες, . «Προσκαλέστε τον Καποδίστρια γιατί αν δε βάλετε έναν να σας κυβερνά είστε χαμένοι»
Με τα πολλά αφού οι νησιώτες είδαν ότι οι άλλοι επιμένανε να ψηφισθεί για κυβερνήτης της Ελλάδας ο Καποδίστριας, συναίνεσαν και αυτοί με αποτέλεσμα να περάσει το παρακάτω ψήφισμα.
Αριθ στ’
Η Εθνική Τρίτη των Ελλήνων συνέλευσις θεωρούσα ότι η υψηλή επιστήμη του κυβερνάν την πολιτείαν και φέρειν προς ευδαιμονίαν τα έθνη, η εξωτερική και εσωτερική πολιτική, απαιτεί πολλήν πείραν και πολλά φώτα, τα οποία ο βάρβαρος Οθωμανός δεν επέτρεψε ποτέ εις τους Έλληνας. Θεωρούσα ότι απαιτείται επί κεφαλής της Ελληνικής πολιτείας ο κατά πράξιν και θεωρίαν πολιτικός Έλλην, δια να κυβερνήση κατά τον σκοπόν της πολιτικής κοινωνίας
Ψ η φ ί ζ ε ι
Α’. Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά της συνελεύσεως ταύτης, εν ονόματι του Ελληνικού έθνους Κυβερνήτης της Ελλάδος και εμπιστεύεται την νομοτελεστικήν αυτής δύναμιν
Β’. Ως τοιούτος θέλει κυβερνήσει την εληνικήν πολιτείαν κατά τους καθεστώτας νόμους.
Γ’. Η διαδικασία της επιτραπείσης απρά του έθνους εις αυτόν εξουσίας προσδιορίζεται δια επτά χρόνους αρχομένους από της σήμερον.
Δ’. Να ειδοποιηθή δι΄ εγγράφου ενυπογράφου από όλους τους πληρεξουσίους του έθνους, προσκαλούμενος να έλθη εις την πατρίδα δια ν’ αναλάβη τας ηνίας της Κυβερνήσεως.
Ε΄. Διορίζεται τριμελής Επιτροπή γνωριζομένη υπό το όνομα, η αντικυβερνητική Επιτροπή διά να κυβερνήση την Ελλάδα εν απουσία του, και θέλει παύσει άμα φθάσει ο Κυβερνήτης εις την πατρίδα.
Στ΄. Το παρόν ψήφισμα να καταχωρισθή εις το Κώδικά των ψηφισμάτων και κοινοποιηθή δια του τύπου, Εν Τροιζήνι την 3 Αυγούστου 1827.
*
Το έγγραφο που συντάχθηκε και στάλθηκε στον Ι. Κ. έχει ως εξής:
Γ΄. Αριθ. 112. Η Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις.
Προς τον εξοχώτατον Κυβερνήτην τη Ελλάδος Κόμητα Ιωάν.
Καποδίστριαν.
Το έθνος βλέπον όσα κατά επήγασαν εις το διάστημα του επταετούς αγώνος του από την πολυμέλειαν της νομοτελεστικής δυνάμεως, εις αποφυγήν όλων αυτών των κακών τα οποιά εξέθεσαν το έθνος εις τον έσχατον κίνδυνον, απεφάσισε δια των νομίμων πληρεξουσίων του, των εις Γ΄ συνέλευσιν συνελθόντων, και συγκέντρωσεν όλην την νομοτελεστικήν δύναμιν εις ένα και μόνον΄άξιον άνδρα της τοιαύτης εθνικής εμπιστοσύνης προικισμένον με τας απαιτουμένας πολιτικάς γνώσεις, έχοντα την προσωπικήν αξιότητα και εμπειρίαν, και διόλου αμερόληπτον, εύρεν, ομόφωνον όλον, την εξοχότητά σου, και σε ωνόμασε Κεβερνήτην του κατά το εμπερικλειόμενον ψήφισμα υπ’ άριθ στ’ . Σε συγχαίρει λοιπόν δι’ αυτήν την ομόφωνον εκλογήν, και βέβαιον ότι θέλει σε εύρει ευπειθέστατον εις την φωνήν του έθνους σου, σπεύδει να σε προσκαλέση, δια να ταχύνης την ενταύθα άφιξίν σου και να λάβης τας Κυβερνητικάς ηνίας καθ’ όν τρόπον τας ενεπιστεύθη εις την εξοχότητά σου το έθνος.
Εν Τροιζήνι 6 Απριλίου 1827 Πηγή: Σπηλιάδη Γ΄.231-232
Μετά η συνέλευση ψήφισε προσωρινή Επιτροπή τα μέλη της οποίας ήταν: Γ. Μαυρομιχάλης, Γιάννης Μιλαϊτης και Γιαννούλης Νάκος, με τον τίτλο Αντικυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα κυβερνούσε μέχρι να έρθει ο Καποδίστριας.
Όμως η Αντικυβερνητική επιτροπή από την πρώτη στιγμή της εκλογής της άρχισε να φατριάζει. Ο Μαυρομιχάλης και ο Μιλαϊτης ενώθηκαν και χωρίς να ρωτούν τον Νάκο Κυβερνούσαν εκτελώντας τα θελήματα των ολιγαρχικών.
Χρονικό της ελεύσεως
Ο Καποδίστριας έμαθε ότι η Γ΄ Εθνική Συνέλευση τον ψήφισε Κυβερνήτη όταν ήταν στη Ρωσία. Είχε πάει για να υποβάλει τα σέβη του στον νεοεκλεγέντα Τσάρο της Ρωσίας Νικόλαο και να προσκυνήσει στον τάφο του Αλεξάνδρου(τ. τσάρος της Ρωσίας) . Και επειδή στην αρχή βρήκε κάποια ψυχρότητα στη ρωσική Αυλή, συνέταξε στις 3/15 Ιούλη 1826 το υπόμνημα προς τον νέον Αυτοκράτορα Νικόλαο.
Στο Λονδίνο δεν έτυχε ευμενούς υποδοχής από το παλάτι , έμεινε στο Λονδίνο έξη σχεδόν εβδομάδες και από εκεί πήγε Βρυξέλες και Παρίσι και έτυχε θερμής υποδοχής προσπάθησε να βρει ένα μεγάλο δάνειο για τη χώρα αλλά δεν ευοδώθηκε. Από το Παρίσι πήγε Γενεύη για να συναντήσει κάποιους φίλους του, και να κινητοποιήσει τους φιλελληνικούς κύκλους.
Στον Ελβετό νομοδιδάσκαλο Βέρνετ ανέθεσε να συντάξει αστικό, ποινικό και εμπορικό κώδικα για την Ελλάδα.
Για την ναυμαχία του Ναυαρίνου έμαθε όταν ήταν στο Τουρίνο. Τέλος πήγε στη Αγκώνα όπου έμεινε 40 ημέρες, και στις 17/29 Δεκεμβρίου 1827 ένα Αγγλικό πολεμικό καράβι τον πήγε στην Μάλτα, από εκεί μπήκε σε ένα αγγλικό πολεμικό δίκροτο και με συνοδεία ενός ρωσικού πολεμικού 3/15 Ιανουαρίου 1828 ξεκίνησε για την Ελλάδα, φθάνοντας στο Ναύπλιο στις 6/18 Ιανουαρίου 1828 , όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή. Στις 11 του ιδίου μήνα το ίδιο αγγλικό καράβι τον πήγε στην Αίγινα όπου ήταν η Βουλή των Ελλήνων και η προσωρινή Αντικυβερνητική Επιτροπή.
Στη δοξολογία, τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας έβγαλε ο Καϊρης, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τον Καποδίστρια ότι ήταν πολέμιος της προόδου με «φωτοσβεστικές του ιδέες». Στο λόγο του που εκφώνησε προσπάθησε με σαφείς υπαινιγμούς να τον καταστήσει προσεχτικό και να κυβερνήσει τη χώρα σύμφωνα με τις δημοκρατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού. σελ.595 Πηγή: «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας Γ. Κορδάτος»