Δημος Καλλιαιων Φθιωτιδος, Δημος Σπερχειαδας

Νεοχωρι Καλλιέων Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Νεοχώρι Καλλιαίων

Σκοπός του παρόντος είναι να ανασύρει μέσα από τους φακέλους των Γ. Α. Κ ξεχασμένες ή άγνωστες πτυχές και συμβάντα των προγόνων μας στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος.

Με την προκήρυξη συνταγματικών εκλογών το 1843, ύστερα από απαίτηση του λαού για παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, άφησαν κατά μέρος την καλλιέργεια της γης και μαζικά έλαβαν μέρος για ένα κορυφαίο Δημοκρατικό δικαίωμα, την παραχώρηση Συντάγματος.

Εισήγηση περίληψη

Η τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων ή πληρεξούσιο, έλαβε χώρα στην Υπάτη . Τον πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους τους διεκδίκησαν δύο ενάντιες ομάδες: Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν και Δ. Χατζίσκος ,Χ. Ζωγραφίδης.

Στο Νεοχώρι του τότε Δήμου Καλλίαίων ,όπως και σε άλλα χωριά της Φθιώτιδας, με βάση την συγκεντρωθείσα αλληλογραφία1 έγιναν δύο εκλογικές διαδικασίες: Η μεν μια, πρακτικό 1, πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1843 στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος παρουσία του πάρεδρου Καστανιάς, Δ. Παπασταμούλη και του Ιερέως Καστανιάς Παπαναστασίου με 61 ονόματα. Ως παραστάτες ή εκλέκτορες, όπως αναφέρεται εξελέγησαν, Δ. Πολίτης, Γ. Τζιακατίκας, οι οποίοι συντάχθηκαν με την ομάδα του Δ. Χατζίσκου και Χρ. Ζωγραφίδη.

Όμως 51 κάτοικοι του χωριού διαφώνησαν με την εκλογή των παραπάνω αναφερομένων και απέστειλαν επιστολή-ένσταση προς τους πληρεξουσίους στην Υπάτη, ότι δεν αναγνωρίζουν αυτούς ως νόμιμους εκπρόσωπους του χωριού των, εξηγώντας τους λόγους της διαφωνίας των.

Η δεύτερη, πρακτικό 2, με την ίδια παραπάνω ημερομηνία 52 κάτοικοι από τους 64 περίπου του Νεοχωρίου,συνέρχονται σε ξεχωριστή συνάθροιση-συνέλευση, υπό τον πάρεδρο του χωριού Αθ. Τζιούμα και τον παπά Παπαγεωργάκη, στην εκκλησία του χωριού των ,Αγιος Νικόλαος, και εξέλεξαν ως εκλογείς-αντιπροσώπους του χωριού, τους: Κατζιόγιαννο Παπαναγιώτου2 , Σπύρο Γραμματίκα. Οι εν λόγω εκλέκτορες του χωριού, με την ένσταση των κατοίκων η οποία δημοσιεύεται πιο κάτω, αναγνωρίζονται ως νόμιμοι εκλέκτορες του Νεοχωρίου. Στην δε τοπική επαρχιακή Συνέλευση που έλαβε χώρα στην Υπάτη για την εκλογή των πληρεξουσίων, εντάχθηκαν στην ομάδα Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάνα.

Αρχειακές Εγγραφές3

Παραθέτουμε ολόκληρη την παραπάνω αναφερομένη αλληλογραφία καθαρογραμμένη, για χάρη του μη εξοικειωμένου αναγνώστη με τα χειρόγραφα. Ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των συμβάντων της εποχής

Ψηφιακό Πρακτικό 1

44/

σήμερον εικοστήν έκτην του Μηνός7βρίου του έτους χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου, οι κάτοικοι του χωρίου Νεοχόρη του Δήμου Καλλιαίων της επαρχίας πρώϊν Νέων Πατρών ήδη στην Φθιώτιδαν Κάτοικοι του εις την εκκλησίαν του αγίου Νικολάου, περί την ώραν 10 Π.Μ. κάτοικοι συνελθόντες εις την εκκλησίαν Αγίου Νικολάου περί ωραν 10 Π.Μ. επί παρουσία του παρέδρου Καστανιάς, Δήμου , σταμούλη προεδρέβοντος και του ιερέως Καστανιάς Παπαναστασίου δια να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις του από 4 μαρτίου του 1829 ΚΓ΄ψηφίσματος και την υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπ’ αριθ.10050 και των οδηγιών του πότε Κυβερνήτου της ελλάδος

Συμφώνως με την από 9 ε. μηνός και υπό αριθ.4951 διακήριξιν του Διοικητού φθιώτιδος, προέβησαν εις τας ακολούθος εργασίας.κ,τ.λ

Ο Ιερουργήσας Ιερεύς ανέγνωσεν μεγαλοφώνος την από 7 7μβρίου 1843 προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας

Βον την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγγήκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικράτειαν Διοικητάς.

Γον το από 4 Μαρτίου 1829 υπό αριθ. 10049 το μνημονευθέν ΚΓ΄

Δον τας υπό την αυτήν ημερομηνίαν υπό αριθ. 10050 οδηγίας του ποτέ Κυβερνίτου της Ελλάδος Και Εον τον από 9 Νοεμβρίου 1822. υπ’ αριθ.17 Νόμου περί εκλογής παραστατών.

Μετά ταύτα αυτός Ιερεύς κατέστροσεν τον κατάλογον των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψυφου Ο κατάλογος αναγνωσθη μεγαλοφώνος

Όνομα επώνυμο

Όνομα επώνυμο

Αθ. Σκούρας

Ιω λαγίτζας

Αθ. λιβάνης

Αθ. τζίρος

ΑΠ. Σαγιάτης

σπήρος γεωργίου

Αποστόλης, Καπελάς

Αθ. καρβούνης

ΑΘ. Κούτρας

Γ. τζιακατίκας

Ν. ξεθάλης

Αθ. ντελής

Π. γγήκας

Αν. ντελής

Αθ. γιδαράκος

Γ. Αντρίτζου

Κ. Ζαρκαδούλας

Αθ. κουτζίλος

Δ. Σκούρας

Λουκάς γεωργίου

Γ. Σκούρας

Κ. Χουτραλής

Δ, Χασιότης

Γ. αβγίκος

Δ. Πολίτης

Ιω. αβγίκος

Γ. ζαγκανάς

Ν. αβγίκος

Αθ. Βλάχος

Σπίρος Αβγίκος

Π. Βλάχος

Αθ. Δρόσου

Γ. Βλάχος

Κ.; Καραγιώρος

Κ. Αθανασίου

Αθ. γιδαράκος

Παπασταμάτης

Δ.Ντουλάκης

Ν. Αθανασίου

Απ. Δημητρίου

Ηρακλής Π. τζιούμας

Απ. σκούρας

Αθ, κατζιαγάνης

Γ. αβγίκος

Παναγιωτάκης

Μ. αβγίκος

Δ. κατζάκις ;;

απ. τζιούμας

Γ. ραχιότης

ηλίας λιβάνη;

Αθ. ραχιότης

Ιω. Αθανασίου

Ιω ραχιότης

Δρόσου Αθανασίου

π. χατζίτζας

Γ. Αθανασίου

Ιω.γκαηδόπουλος;;

Π.παπασταμάτης

Χ.πολιτόπουλος

Απ. γιδαράκος

Δ. Δημητρίου

Όλοι οι πολίται έχοντες δικαίομα ψήφου 64. οίτινες και έμειναν μόνοι τους εις την εκκλησίαν μετά του παρέδρου και του Ιερέως,

Μετά ταύτα Ιερεύς επαρουσιάσθη εν το μέσου ο Ιερεύς κρατών εις τας χείρας του το ευαγγέλιον, και εις εκ των Γερονττέρων της συναθρήσεως ο Κ. Γ. Ανδρίτζου ανέγνωσεν μεγαλοφώνος τον ακόλουθον όρκον.. “ορκίζομαι εν ονόματι της αγίας και αδιαιρέτου τριάδος ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δώσω την ψύφον μου ούτε διά φυλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσοπικού κέρδους, αλλά κατά την συνίδησίν μου και χωρίς καμίαν προσοπολιψύαν”

Τον όρκον τούτον επανέλαβον όλοι οι πολίται υψόνοντας την δεξιάν χείραν.

Ακολούος εκλέχθησαν πέντε εκ των Γεροντέρων μελών της συναθρήσεως, οι Κ. Κ Αθ. Βλάχος, Ν. Αβγίκος, Δ. Γιδαράκος, Γ. Αβγίκος, και Γ. Ανδρίτζου.

Επειδή διά το χορίου τούτο οικογενειάρχαι αριθμούν 64 και ο κατάλογος πρέπει να περιέχει αριθμόν ονομάτων τετραπλασίων των εκλογέων κατεγράφισαν ονόματα, 8 των εξής Κυρίων κατικούντων εις Νεοχώρι. Δ. Πολίτης, Γ. Τζιακατίκας, Π.Βλάχος, Ηρ. Τζούμος, Κ. Χοντραλής, Δ. Σκούρας, Παναγιωτάκης, Παπασταμάτης.-

Αναγνωσθέντος του καταλόγου εψυφοφορίθησαν έκαστον όνομα ιδιαιτερος το εν μετά το άλλο και έλαβον ψύφπουεως ακολούθος.

Ο. Κ. Δ. Πολίτης φύφους 63

Ο Κ. Γ. Τζιζκατίκας ψύφους 59

Ο Κ. Π. Βλάχος ψύφους 23

Ο Κ. Ηρ. Τζιούμος ψύφους 20

Ο Κ. Κ Χουντραλής ψύφους 40

Ο Κ. Δ. Σκούρας ψύφους 42

Ο Κ. Παναγιοτάκης ψύφους 20

Ο Κ. Παπασταμάτηςψύφους 39

Ούτοι οι Κύριοι Δ. Πολίτης Γ. Τζιακατίκας, εκλέχθησαν οι Νόμιμοι εκλογή του χορίου Νεοχόρι της επαρχίας Νέων Πατρών.

Προς πίστιν τούτων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα την υπογραφή του ιερέως του προεδρεύοντος την συνάθρησιν Παρέδρου και των πέντε μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψυφίων μελών των κατεστρωσάντων τον κατάλογον των υποψυφίων.

Ο Ιερεύς                                                     Ο πάρεδρος

Παπασταμάτης                                        Δ Παπασταμούλης

Τα καταστρώσαντα τον κατάλογο

των υποψυφίων μελών

Αθ, Βλάχος

Ν. Αβγίκος

Δ. Γιδαράκος

Γ. Αβγίκος

Γ. Ανδρίτζος

ήσον απαράλαχτον του προτοτήπου

Εν Καστανιά τη 27 7βρίου 1843

Ο πάρεδρος του χωρίου Καστανιάς

Δ. Παπασταμούλης

*

Επιστολή ένσταση των κατοίκων του Νεοχωρίου του Δήμου Καλλιαίων

Εν Νεοχώρι 22 8βρίου 1843

Προς τους Κ.Κ. Πληρεξουσίους Της Επαρχίας Νέων Πατρών δια την Εθνικήν Συνέλευσιν

Από τους νομίμους εκλέκτωρας του χωριού μας, Κατζόγιαννον Παπαναγιώτου και Σπύρον Γραμματίκαν οίτινες έλαβον μέρος εις την εκλογήν των πληρεξουσίων της επαρχίας μας Νέων Πατρών. Εις την κατά την δεκάτην εβδόμην τρέχοντος μηνός και έτους ενεργουμένην εις υπάτην, πληροφορούμεθα ότι η εκλογή του Πλρεξουσίου μας ενεργήθη εις δύο τμήματα αρνουμένου του Κ. Δημάρχου Υπάτης κα η μεν μία διευθύνθη παρ’ αυτού προεδρευομένη από τον κύριον Δημήτριον Χατζίσκον, η δ’ άλλη υπό τον Κωνσταντίνον Ζαχαρόπουλον-, παρέδρου της πόλεως και προεδρεύοντος του κυρίου Αινιάννα. οτι εις την παρά του Δημάρχου διευθυνομένη, έλαβον μέρος οι εκλέκτωρες του χωρίου μας οι Κ.Κ. Δημητ.. Πολίτης Και Γεώργιος Τζακατίκας, συγχωριανοί μας του οποίου ημείς ως τοιούτους δεν εκλέξαμεν ως φαίνεται επί των πρακτικών της εκλογής ενεργηθείσης εις την κατά την εκουστήν έκτην παρελθόντος μηνός 7βρίου τρέχοντος έτους και εις την εκκλησία του χωρίου μας και από τον πάρεδρό μας Αθανάσιον Τζούμαν.

Οι δε Κ.Κ. Δημητ Πολίτης και Γεώργ. Τζακατίκας διά να μην έχουν την πλειονοψηψίαν και να μην είναι δυνατόν διά να εκλεχθώσι, αναχώρησαν χωρίς να λάβουν μέρος εις την εκλογήν οίτινες ως εβεβαιώθημεν υπήγουν με ολίγους τινές συγχωριανοί μας εις το χωρίον Καστανιά του Δήμου υπάτης, Δήμου υπάτης ( δυσσαναγνωστη λέξη) τον του Καλλιαίων εις τον οποίον οι υποφαινόμενοι είμεθα δημότες και κάτοικοι, ενήργησαν υποθαλπτόμενοι από τον Δήμαρχο υπάτης εκλογήν Παράνομον και εναντιον του εικοστού τρίτου ψηφίσματος του Κυβερνήτου της ελλάδος του έτους 1829’ ενεργούντες τοιαύτον (ηβγένον;;;) δήμον και χωρίον, και από πρόσωπον αναρμόδιον έπραξαν πράξιν αθέμητον τούτο δε έπρξαν, διά της πλαστογράψης συγχωριανούς μας ανύπαρκτους ανηλίκους και υπαρκτούς μεν και έλαβον μέρος εις την νομίμως ενεργούμενην εκλογην του χωρίου μας δια να δείξουν με τούτη ότι έχουν την πλειονοψηφίαν κατέγραψαν εις την εκλογήν των ότι έλαβεν μέρος ο Νικόλαος Ξυθάλης, ενώ ούτος ήτον εις την ενεργηθείσαν παρά του παρέδρου μας εκλογήν και έλαβεν εις αυτήν ως τούτο δεικνύεται από το έγκλειστον Πιστοποιητικόν του Παρέδρου του διευθύνοντος την εκλογήν, κατέγραψαν τους δεκατρείς παίδας ως εκλογείς τους Κ.Κ. Παναγιώτην Παπασταμάτην, Γεώργιον Αυγικόπουλον, Κώσταν Αυγικόπουλον, Νικολ. Βλαχόπουλον, Γεώργιον Γκίκαν, Γιάννην Βλαχόπουλον, Γιάννην σκουρόπουλον, Χαραλ. Δημητ. Πολίτου, Γιάννην Κουφόπουλον, Αποστολον Ντουλέκη, Δρόσον Αθανασίου, Μητρον Κατζάκην, Γιάννην τζουμόπουλον και άλλους.

Επειδή οι Κύριοι συγχωριανοί μας Πολίτης και λοιποί όσοι δεν έλαβον μέρος εις την νόμημον ενεργηθείσαν εκλογήν μας. Οι δε πραγματικώς είναι μόνον οι εν τω εγκλείστω καταλόγω διά ταύτα κηρύττοντες διά της παρούσης μας Παρανόμους τους παρασταθέντας ως εκλέκτορες του Χωριού μας, Δημήτριον Πολίτην και Τζακατίκαν, την δε υπέρ των Χατζίσκου και Ζωγραφίδου ψηφοφορίαν των ως πληρεξουσίων από τους μνημονευθέντας Πολίτην και γ. Τζακατίκαν΄ (δυσανάγνωστη λέξη) και ανύπαρκτον-. Παρακαλούμεν υμάς κύριοι να διαβιβάσεται την παρούσα μας ενώπιον ούτινων ανήκει, προς καταστροφήν τοιούτων αθέμητων πράξεων και διατήρησιν της δικαιωσύνης.

Υποσημειούμεθα με σέβας

Οι ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωριού Νεοχώρι του Δήμου Καλλιαίων

της επαρχίας Νέων Πατρών

Ο πάρεδρος του χωρίου Νεοχώρι

Ακολουθούν οι υπογραφές των 51 κατοίκων πιστοποιεί ότι οι εις την παρούσαν υπογραφέ και των ενδιαλαμβανομένων υπάρχουν γνήσια και αληθή.

Αυθημερόν

Ο πάρεδρος Αθ. Τζούμας

Βασίλειον της Ελλάδος

Το Δημαρχείον Καλλιαίων πιστοποιεί ότι

οι ανωτέρω υπογραφαί είναι του ιδικού παρέδρου του χωρίου Νεοχώρι

του υπό την διεύθυνσίν μου Δήμου και τα ενδιαλαμβανόμενα

γνήσια και αληθή

Αθυημερόν Τ. Σ. Ο Δήμαρχος

Καντζόγιαννος Παπαναγιώτου”

*

Ψηφιακό Πρακτικό 2 / 1846852

Ονομαστικός κατάλογος εκλογέων όσοι θα λάβουν μέρος εις την εκλογήν εκλογέων των εκλεξίμων του χωρίου Νεοχώρι.

Όνομα επώνυμο

Όνομα επώνυμο

1

Παπαγεωργάκης

27

Κώστας τζιατζιανος

2

Θανάσης Ασλάνης

28

Βαγγ. τζιατζιανιάς

3

τζηλογαιννόπαπας

29

Γιάννης Ρου(α)χούτης

4

Παναγ. Παπαδανιήλ

30

Δημ, Κοντέλης

5

Σταμάτης Ιωάννου

31

Δημητ. Δελήμπασης

6

Δήμος Ιωάννου

32

Παναγ Κασιόκης;;

7

Γεώργιος Ιωάννου

33

Ν. τζαλιότης

8

Καραγεώργος Τζούμας

34

Γιάννος Γεωργούσι

9

παναγιωτοκώστας

35

Θαν. Γαλάνης

10

Ν. ξηθάλης

36

Κώστας Γαλάνης

11

Κώστας ξηλογαμβρός

37

Γ. Γαλάνης

12

Κωσταντίνος παλαιτόπουλος

38

Γιάννος γαλάνης

13

Δημ. αλεξανδρής

39

Σταμάτιος Ζερβας;;;

14

Ν. Κατζιαγάνης

40

Κωστ. φ(γ)ρούτας

15

Κώστας Παπαναγιότου

41

Ν. γαρύσης

16

Κώστας Ζουμπουρλός

42

Ν γαρύσης

17

Γ. ζουμπουρλός

43

Σπύρος Γραμματικάς

18

Μήτρος Ζουμπουρλός

44

Κ. Κητέας

19

Γιάννης Ζουμπουρλός

45

Ν. Σιλιβίστας

20

Δημ. Κουτζιούκης

46

Δήμος Κορσοδιάς

21

Ιωάννης Μπερνίτζος;;

47

Χρήστος (δυσανάγνωστο)

22

Αποστόλης αλεξάκης

48

Γώγος Καλεντόπουλος

23

Κατζογιάννης Παναγιότου

49

Θανάσης Μπερνίτζας

24

Κώστας κοκκόσιας

50

Δημήτ. Καρφής

25

Γ. Κοκκοσιάς

51

Αναστ. λαμπήκης

26

Θανάσης Τζιούμας

52

Γεώργ. Φλωρόπουλος

Νεοχώρι την αυτήν ημέραν

Ο Ιερεύς Παπαγεωργάκης

Σήμερον την εικοστήν έκτην του μηνός 7βρίου του 1843 έτους ημέραν Κυριακήν και ώραν δεκάτην Π.Μ.εν Νεοχωρίου του Δήμου Καλλιαίων εν τη εκκλησία του αυτού χωρίου Άγιος Νικόλαος, μετά την Θείαν λειτουργίαν, ιερουργήσαντος Παπαγεωργάκη Παπαναγιότου, αναγνώσθη υπ’ αυτού ο κατάλογος των εκλογέων Δημοτών, καταστρβωθείς συμφώνως με το περί εκλογών ψήφισμα, αναγνώσθη μεγαλοφώνως παρά του ιερέως μεγαλοφώνως ενώπιον των παρευρεθέντων και επικυρώθη παρ’ αυτών των υπογρφώντων εκλέκτορες

Ο πάρεδρος                                           Ο Ιερεύς

θανάσης τζιούμας                              Παπαγεωργάκης

οι παρευρεθέντες

θανάσης γαλάνης

θανάσης ρουχούτης

Κώστας Ζαχαρής

Κώστας Παναγιότου

Σταμάτης Ιωάννου

κατά την ένοιαν του αυτού ψηφίσματος αριθ. 5 των οδηγιών ο ιερεύς παριστάμενος εώπιον πάντων ανέγνωσε τον από το αριθ. 5 των οδηγιών προβλεπόμενον όρκον μη γιγνοσκόντων των γεροντωτέρων γράμματα, οι δε εκλογείς ύψωσαν την δεξιάν χείραν των.

Εκλγομένων πέντε εκ των γεροντωτέρων μελών της συναθροίσεως τους Κ.Κ. Αθαν. Γαλάνην, Αθαν. Ρουχούτην, Κώσταν Ζουμπουρλόν, Σταμάτην Ιωάννου και Παναγιωτουκώστα και επί παρουσία του προεδρεύοντος αύτην Δημοτικού παρέδρου Αθανασίου Τζιούμα, κατεστρώθη ο κατάλογος των εις εκλογήν προβλεπόμενων υποψηφίων εις τα ακόλουθα ονόματα, επειδή οι κάτοικοι του χωρίου Νεοχώρι είναι περίπου των εξήκοντα οικογενειαρχών, ώστε εις δύο εκλεξίμους και οκτώ ονόματα υποψηφίων ( δυσανάγνωστες δύο λέξεις) ονομάζονται οι Κ.Κ. Κατζιόγιαννος Ππαναγιότου, Σπύρος Γραμματίκας, Αθανάσιος Γαλάνης, Σταμάτης Ιωάννου, Αθανάσιος ρουχούτης, Κώστας Ζουμπουρλός, Παναγιοτοκώστας και Δημητ.Δελήμπασης.

Ενεργήσης της εκλογής των εκλεξίμων, και ονμασθέντος πρώτου του Κατζιόγιαννου παπαναγιώτου, και δευτέρου του Σπύρου Γραμματίκα, ψηφοφορίας γενομένης εξελέχθη εκ του αποτελέσματος.

α΄ Ο κατζιόγιαννος παπαναγιότου έλαβεν ψήφους λευκούς πεντήκοντα ένα 51 μελανά ουδένα.

β΄ Ο Σπύρος Γραμματίκας έλαβεν ψήφους λευκούς πεντήκοντα 50 μελανούς ένα 1

γ΄ Ο Αθαν. Γαλάνης έλαβεν ψήφους λευκούς τεσσαράκοντα οκτώ, 48 μαλανούς τρεις 3

δ΄ Ο Σταμάτης Ιωάννου έλαβεν ψήφους λευκούς τεσσαράκοντα έξ 46, μελανούς πέντε 5

ε΄ Ο Αθ. Ρουχούτης έλαβεν ψήφους λευκούς τεσσαράκοντα τεσσαρες 44 μελανούς επτά 7

στ΄ Ο Κώστας Ζουμπουρλός έλαβεν ψήφους λευκούς τεσσαράκοντα τρεις 43 μελανούς οκτώ

ζ’ Ο Παναγιοτκώστας έλαβεν ψήφους λευκούς τεσσαράκοντα 40 μελανούς ένδεκα 11.

η΄ Ο Δημητ Δελήμπασης έλαβεν ψήφους λευκούς τεσσαράκοντα 40 μελανούς ένδεκα 11

Εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφοφορίας εξελέχθησαν εκλογείς από το χωρίον Νεοχώρι οι λαβόντες τους πλειουέρους λευκούς ψήφους, ο Κατζιόγιαννος Παπάναγιότου δια ψήφων λευκών πεντήκοντα έναν 51 και ο σπύρος Γραμματίκας δια ψήφων λευκών πεντήκοντα.

Εν Νεοχώρι την αυτήν ημερομηνίαν

οι εκλεχθησόμενοι γεροντώτεροι

θανάσης γαλάνης                                                   Ο Ιερεύς

θανάσης ρουχούτης                                        παπαγεωργάκης

Κώστας Ζαχαρής

Κώστας Παναγιότου

Σταμάτης Ιωάννου

Ο πρόεδρος της εκλεκτικής συνελεύσεως του χωρίου Νεοχώρι προς τους Κ.Κους. Κατζιόγιαννο Παπαναγιότου και Σπύρου Γραμματίκα Νεοχωρίτας ειδοποιείσθε Κ. Κ ότι εκ του αποτελέσματος της γενομένης ψηφοφορίας, εξελέχθητε εκλέκτορες από τους εκλογείς του χωρίου Νεοχώρι, και ότι ο μεν Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου διά ψήφων λευκών πεντήκοντα έναν 51. ο δε Σπύρος Γραμματίκας διά ψήφων λευκών πεντήκοντα, 50.

Παρακαλείσθε όθεν δυνάμει της παρούσης να μεταβήτε εις την επαρχιακήν συνέλευσιν οπόταν προσκληθήτε, διά να εκλέξητε τους πληρεξουσίους της Επαρχίας Νέων Πατρών.

Ο προεδρεύων πάρεδρος                                       ο Ιερεύς

Αθανάσιος τζιούμας                                              Παπαγεωργάκης

Οι εκλέξιμοι γεροντώτεροι

Αθ. Γαλάνης

Θανάσης ρουχούτης

Κώστα Ζάχαρης

Κωνσταντής Παναγιότου

Συταμάτης Ιωάννου

΄

Αυθημερόν ότι ακριβές αντίγραφον

Ο Δήμαρχος Καλλιαίων

Τ. Σ. Κατζιόγιαννος Παπαναγιότου”

Η παραπάνω αναρτηθείσα αλληλογραφία, είναι μόνο ένα μέρος από την υπάρχουσα με το συγκεκριμένο θέμα των εκλογών.

Έγινε προσπάθεια να γίνει πιστή αντιγραφή των ψηφιακών εγγράφων, κρατώντας την σύνταξη , το ύφος και την ορθογραφία. Σε κάποια ονόματα που υπάρχουν ερωτηματικά μπορεί να μην έχουν σωστά αποδοθεί. Ζητάμε την επιείκειά σας για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε παρατήρηση σχόλιο για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε την απάντησή μας

Τα χειρόγραφα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

 

Πηγή: Γ.Α.Κ. Κεντρική Υπηρεσία ‘’Εκλογικά’’ Συλλογής Λαδά Φ.47”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.